Polityka prywatności i polityka cookies
literackapracownia.pl

POJĘCIA

 1. Literackapracownia.pl   – serwis internetowy należący do Magdaleny Osica, prowadzony pod działalnością gospodarczą MAGOS Magdalena Osica, ul. Graniczna 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki. NIP firmy: 822-238-34-31, zwany dalej Firmą.
 2. Serwis– platforma internetowa funkcjonująca w domenie literackapracownia.pl 
 3. Klient– osoba fizyczna posiadająca nieograniczoną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która postanowiła lub zamierza zawrzeć umowę ze spółką lub przynajmniej korzystać lub zamierza korzystać z jakiejkolwiek usługi lub usługi elektronicznej.
 4. Produkt– mienie ruchome dostępne na dowolnej stronie internetowej Firmy i będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Firmą. 
 5. Usługa– płatna funkcjonalność dostępna na dowolnej stronie internetowej Firmy, o charakterze niematerialnym, będąca przedmiotem umowy pomiędzy Klientem a Firmą. 
 6. Umowa– umowa o świadczenie usługi zawarta pomiędzy Klientem a Firmą za pośrednictwem Serwisu lub inny indywidualnie ustalony rodzaj umowy.
 7. Usługa elektroniczna– usługa, którą Firma udostępnia Klientowi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz środków komunikacji elektronicznej.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie) jest Firma. 

CEL I ZAKRES GROMADZENIA DANYCH

Gdy Użytkownik lub Klient jest obecny w Serwisie, w szczególności podczas korzystania z usług drogą elektroniczną lub zakupu produktu lub usługi udostępnionej przez Firmę w Serwisie lub korzystania z usług drogą elektroniczną, może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych w celu sprecyzowania. Zakres powierzenia Pani/Pana danych Firmie podzielony jest na dane obowiązkowe i nieobowiązkowe, z których każda zostanie wskazana w formularzu dostosowanym do wprowadzenia tych danych, w zależności od potrzeb konkretnego produktu, usługi lub usługi elektronicznej, z której Użytkownik lub Klient zamierza skorzystać. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale czasami niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia lub usługi elektronicznej.

Dane przetwarzane są wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione Firmie. Podane dane nie będą przetwarzane w celach marketingowych, a jedynie w celu realizacji zamówienia Klienta.

Celem polityki prywatności i bezpieczeństwa jest określenie środków podejmowanych przez Firmę w celu ochrony przetwarzanych danych osobowych, w tym zbieranych za pośrednictwem Serwisu, takich jak rejestracja, zamawianie, przechowywanie danych na serwerach oraz wszelkie inne tożsame czynności związane z danymi przetwarzanie podczas korzystania z serwisu. Wszelkie działania Firmy podlegają przepisom prawa polskiego oraz Ogólnemu Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie). Polityka prywatności i bezpieczeństwa podlega przepisom prawa polskiego oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenie).

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane Klienta Serwisu będą przetwarzane przez czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz do 30 dni po zawarciu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

DOBROWOLNOŚĆ UDOSTĘPNIENIA DANYCH

Każdy Użytkownik lub Klient serwisu ma prawo do dobrowolnego podania danych w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną lub złożenia zamówienia. W przypadku korzystania z niektórych usług, nawet w trakcie składania zamówienia, podanie danych, choć dobrowolne, może być niezbędne do realizacji usługi elektronicznej lub zamówienia.

Wymagane (obowiązkowe) dane, które należy podać w przypadku korzystania z usługi elektronicznej lub realizacji zamówienia wskazane są każdorazowo w formularzu służącym do wprowadzenia tych danych.

PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH

Każdy Użytkownik lub Klient serwisu ma prawo dostępu do danych oraz ich poprawiania, w szczególności poprzez kontakt z Firmą. 

Podczas kontaktu z Firmą Twoja osoba zostanie zweryfikowana ze względów bezpieczeństwa.

PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH

Szanując prawa Użytkowników i Klientów firmy, informujemy, że każdy ma prawo do usunięcia swoich danych. Prawo to jest powszechnie nazywane „prawem do bycia zapomnianym”. Spółka jest zobowiązana do usunięcia wszelkich danych, chyba że istnieje inna podstawa prawna do dalszego przetwarzania tych danych (taka podstawa może wynikać np. z obowiązku prowadzenia dokumentacji finansowej).

PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

Na wyraźne żądanie osoby, której dane są przetwarzane przez Spółkę, możesz wskazać podmiot, któremu jako administrator danych powinniśmy przekazać Twoje dane. Skorzystanie z tego prawa może potrwać do 30 dni. Jednocześnie ze względów bezpieczeństwa zweryfikujemy Twoją tożsamość, aby Twoje dane dotarły do ​​właściwej osoby.

ZABEZPIECZENIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Firma oświadcza, że ​​przetwarza dane osobowe użytkowników i klientów serwisu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem przetwarzanych danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających stopień ochrony przetwarzanych danych proporcjonalny do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności ochronę danych osobowych użytkowników i klientów serwisu przed nieuprawnionym ujawnieniem, utratą lub uszkodzeniem.

COOKIES

Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności krótkie pliki tekstowe, które przechowywane są przez przeglądarkę internetową lub bezpośrednio na urządzeniach końcowych użytkowników w celu korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i poprawnie wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 1. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co bezpośrednio wpływa na ulepszanie jej struktury i zawartości,
 2. Utrzymanie sesji użytkownika serwisu, dzięki której nie musi on na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła ani wykonywać dodatkowych czynności,
 3. Określanie profilu użytkownika w celu pokazywania mu odpowiednich materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W serwisie stosowane są dwa podstawowe rodzaje plików cookies: sesyjne i trwałe. Pliki sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach „Cookies” lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies”. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików „cookies” mogą wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na stronie internetowej.

BLOKADA LUB USUNIĘCIE PLIKÓW COOKIES

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 ze zm.), w szczególności art. 2, użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego urządzenia końcowego poprzez dokonanie odpowiednich ustawień (praw) dla tych plików w oknie ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Pozostawiając ustawienia oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu końcowym bez zmian, użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie plików tekstowych „cookies” na urządzeniu użytkownika.

LOGI SERWERA

 1. Informacje o niektórych akcjach dokonywanych przez użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do administrowania serwisem.
 1. Przeszukiwane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto mogą być przechowywane:
  1. czas nadejścia zapytania;
  2. czas wysłania odpowiedzi;
  3. nazwę stacji użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP;
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP;
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
  6. informacje o przeglądarce użytkownika;
  7. informacje o adresie IP użytkownika;
 2. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 3. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania Serwisie.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa nie obejmuje informacji o usługach, towarach lub serwisach osób trzecich udostępnianych w Serwisie na podstawie umów z innymi firmami. Osoby trzecie na własną odpowiedzialność i na własną odpowiedzialność określają w swoich regulaminach odrębne, indywidualne zasady funkcjonowania swoich usług, towarów lub stron internetowych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)

Firma przekazuje dane osobowe do państw trzecich, poza Europejski Obszar Gospodarczy wyłącznie w celu w jakim zostały udostępnione do: Google LLC z siedzibą w Mountain View w Stanach Zjednoczonych na podstawie tzw. Tarczy Prywatności UE-USA (dalej: Porozumienie) tj. zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. o numerze IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do Porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 Rozporządzenia.

KONTAKT

Firma oferuje użytkownikom serwisu możliwość skontaktowania się z nimi w kwestiach prywatności, a także pomoc w edycji ustawień w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@literackapracownia.pl